Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP
Ký ngày: 01/6/2020 - Hiệu lực: kể từ ngày 15/7/2020 - Cập nhật: 02/7/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

2
Sao y bản chính số 121,122,123,124/SY-TCHQ
Ký ngày: 14/10/2019
Cung cấp danh sách các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản
3
Công văn số 41/KTNN-TT
Ký ngày: 18/6/2019
Thông báo danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
4
Thông báo số: 1069/TB-HQHT
Ký ngày: 04/7/2019
Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản ký Hải quan tự động (VASSCM) tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
5
Công văn số 38/KTNN-TT
Ký ngày: 11/6/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
6
Công văn số 32/KTNN-TT
Ký ngày: 27/5/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
7
Thông báo số: 1148/TB-HQTN
Ký ngày: 19/6/2019
Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
8
27/KTNN-TT
Ký ngày: 09/5/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
9
25/KTNN-TT
Ký ngày: 06/5/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
10
Công văn số 22/KTNN-TT
Ký ngày: 22/4/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
12 3 4 Sau