Hải quan An Giang
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 052/QĐ-HQAG
Ký ngày: 12/02/2020 - Cập nhật: 14/02/2020
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức hải quan, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Kế hoạch số: 372/KH-HQAG
Ký ngày: 20/02/2019
Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019
3
Quyết định số 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức Hải quan, nhân viên hợp đồng lao động; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
4
Quyết định số: 11/QĐ-HQAG
Ký ngày: 18/01/2018
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân viên HĐLĐ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
5
Thông báo số: 947/TB-HQAG
Ký ngày: 07/06/2017
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
6
Quyết định số: 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 20/01/2017 - Hiệu lực: 20/01/2017 - Cập nhật: 22/01/2017
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhan viên hợp đồng lao động, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
7
Công văn số 1084/HQAG-CBL
Ký ngày: 23/6/2016 - Cập nhật: 29/6/2016
Công văn về việc triển khai, quán triệt, phổ biến Luật Tổ tụng Hành chính 2015 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016. (Vào Mục "Dữ liệu tải về" để tải: Luật TTHC 2015, Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016)
8
Thư chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016
Ký ngày: 17/6/2016
Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016
9
Thông báo số: 212/TB-HQVHĐ
Ký ngày: 07/6/2016 - Hiệu lực: 07/6/2016 - Cập nhật: 13/6/2016
Thông báo lịch tiếp công dân của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
10
Thông báo số 947/TB-HQAG
Ký ngày: 07/6/2016 - Hiệu lực: 07/6/2016 - Cập nhật: 09/6/2016
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
12 Sau